RSS
A A A
SmodBIP

Rys historyczny przedsiębiorstwa

 • Zarządzeniem Nr OIII.BO7-67/50 Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 26.06.1950 r. został ustanowiony  przymusowy zarząd państwowy  nad przedsiębiorstwem pod firmą: Wytwórnia Dźwigów Elektrycznych „Elektrodźwig” sp. z o.o. w  Warszawie. 
 • Kolejnym Zarządzeniem Nr OIII.BO7-68/50 Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia
   26.06.1950 r. został ustanowiony  przymusowy zarząd państwowy  nad przedsiębiorstwem pod firmą: Warszawska Fabryka Dźwigów S.A. (dawniej R. Gronowski i Ska) Warszawa, ul. Emilii Plater 20. 
 • Zarządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 27 czerwca 1950r / Monitor Polski  z 1950 r. Nr A-84/poz.1011/  zostało utworzone Przedsiębiorstwo Urządzeń Dźwigowych z siedzibą w Warszawie. Przedsiębiorstwo podlegało nadzorowi Centralnego Zarządu Budownictwa Przemysłowego, którego wytyczne były dla Przedsiębiorstwa wiążące. Zwierzchni nadzór państwowy nad Przedsiębiorstwem sprawował Minister Budownictwa.

 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa był montaż wszelkiego rodzaju dźwigów.

 • Zarządzeniami  Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 26 czerwca 1950 roku Nr OIII.BO7-67/50 oraz Nr OIII.BO7-68/50 Przedsiębiorstwu Urządzeń Dźwigowych w Warszawie powierzono przymusowy zarząd państwowy nad dwoma przedsiębiorstwami tj.: Wytwórnią Dźwigów Elektrycznych „ELEKTRODŹWIG” Sp. z o.o. w Warszawie oraz Warszawską Fabryką Dźwigów S.A. (dawniej R.Groniowski i S-ka).
 • Zarządzeniem Ministra Budownictwa Przemysłowego z dnia 28 lutego 1951 roku, Zarządzeniu z dnia 27 czerwca 1950 roku o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Przedsiębiorstwo Urządzeń Dźwigowych” nadano nowe brzmienie. Utworzono Przedsiębiorstwo pod nazwą „Zjednoczenie Urządzeń Dźwigowych”. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa było: produkcja i montaż elektrycznych dźwigów pionowych, osobowych i towarowych oraz montaż urządzeń elektrycznych, suwnic kranów i urządzeń portowych. Przedsiębiorstwu do wykonywania zadań planowych przydzielono majątek „Przedsiębiorstwa Urządzeń Dźwigowych”

Zwierzchni nadzór nad przedsiębiorstwem objął Minister Budownictwa  Przemysłowego przez Centralny Zarząd Montażu Urządzeń Elektrycznych.

 • Zarządzeniem Nr 241 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 23 grudnia 1957 roku została dokonana zmiana nazwy przedsiębiorstwa, które z dniem 1 stycznia 1958 roku przyjęło nazwę „Zakłady Urządzeń Dźwigowych”. Nadzór nad przedsiębiorstwem sprawował Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych przez Centralny Zarząd Remontów Maszyn i Urządzeń.
 • Następnie Zarządzeniem Nr 136/Org Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 15 lipca 1972 roku została dokonana zmiana nazwy przedsiębiorstwa na Zakłady Urządzeń Dźwigowych „ZREMB” w Warszawie.

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa była produkcja i montaż elektrycznych dźwigów pionowych, osobowych i towarowych. Bezpośredni nadzór nad przedsiębiorstwem sprawowało Zjednoczenie Mechanizacji Budownictwa „ZREMB”.

 • Zarządzeniem Nr 17/73 Dyrektora Zakładów Urządzeń Dźwigowych w Warszawie z dnia 3 kwietnia 1973r został  utworzony „Zakład Montażu Dźwigów”  z siedzibą w  Warszawie (nie posiadający osobowości prawnej).
  W skład Zakładu Montażu Dźwigów weszły następujące jednostki:
 • Oddział Montażu Dźwigów w Warszawie, Kielcach i Łodzi,
 • Oddział Montażu Dźwigów w Gdańsku,
 • Oddział Montażu Dźwigów w Krakowie,
 • Oddział Montażu Dźwigów w Poznaniu,
 • Oddział Montażu Dźwigów we Wrocławiu,
 • Oddział Montażu Dźwigów w Gliwicach

Przedmiotem działania był montaż i konserwacja, przebudowa i naprawa dźwigów osobowych, osobowo-towarowych i szpitalnych. Zwierzchni nadzór nad przedsiębiorstwem sprawował Dyrektor Zakładów Urządzeń Dźwigowych.

 • Zarządzeniem Nr 18/73 Dyrektora Zakładów Urządzeń Dźwigowych w Warszawie z dnia 3 kwietnia 1973r został  utworzony Zakład Produkcyjny w Mławie pod nazwą „Zakłady Urządzeń Dźwigowych w Warszawie, Zakład Nr 8 w Mławie”. Zakład nie posiadał osobowości prawnej, prowadzony był wg zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego a nadzór zwierzchni sprawował Dyrektor Zakładów Dźwigowych.
 •    Zarządzeniem Nr 15/75 Dyrektora Zakładów Urządzeń Dźwigowych w Warszawie z dnia 25.06.1975r został utworzony Zakład Badawczo-Rozwojowy „ZUD-ZREMB”z siedzibą w Warszawie, nie posiadający osobowości prawnej, działający na pełnym wewnętrznym rozrachunku. Przedmiotem działalności zakładu była produkcja wyrobów blaszanych (drzwi z ościeżnicami, kabiny metalowe, obudowy tablic sterowych itp.). Zwierzchni nadzór nad działalnością zakładu sprawował Dyrektor Zakładów Urządzeń Dźwigowych.
 • Zarządzeniem  Nr 214/Org Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  z dnia 21 grudnia 1976r zostało utworzone przedsiębiorstwo państwowe typu kombinatu przemysłowego pod nazwą:  Kombinat Dźwigów Osobowych „ZREMB” w Warszawie przez połączenie następujących przedsiębiorstw państwowych :

- Zakłady Urządzeń Dźwigowych „ZREMB” w Warszawie,

- Zakłady Mechanizacji Budownictwa „ZREMB” w Warszawie.

W skład Kombinatu, którego siedzibą jest m.st. Warszawa weszły  następujące zakłady:

 1. Zakład Dźwigów Osobowych w Warszawie,
 2. Zakład Montażu Dźwigów w Warszawie,
 3. Zakład Produkcyjny w Warszawie,
 4. Zakład Produkcyjny w Mławie,
 5. Zakład Produkcyjny w Bolęcinie,
 6. Zakład Produkcyjny w Łukowie,
 7. Zakład Badawczo-Rozwojowy w Warszawie.
 • Zarządzeniami Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 grudnia 1989 roku Kombinat Dźwigów Osobowych „ZREMB” w Warszawie uległ z dniem 31 grudnia 1989 roku podziałowi  poprzez wyłączenie z niego następujących zakładów:
 • Zakładu Produkcji KDO-ZREMB w Bolęcinie i utworzeniu na jego bazie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakład Urządzeń Dźwigowych w Bolęcinie
 • Zakładu Produkcji KDO-ZREMB w Mławie i utworzeniu na jego bazie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Dźwigowych w Mławie
 • Zakładu Badawczo-Rozwojowego KDO-ZREMB w Warszawie  i utworzeniu na jego bazie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakład Konstrukcyjno-Wdrożeniowy Urządzeń Dźwigowych w Warszawie
 • Zakładu Montażowego KDO-ZREMB w Katowicach i utworzeniu na jego bazie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Urządzeń Dźwigowych w Katowicach
 • Zakładu Montażowego KDO-ZREMB w Krakowie i utworzeniu na jego bazie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń Dźwigowych w Krakowie
 • Zakładu Montażowego KDO-ZREMB w Warszawie i utworzeniu na jego bazie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń Dźwigowych  w Warszawie.

 

 • Zarządzeniem Nr 56/Or Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 sierpnia 1991r., Zarządzeniu Nr 214/Or Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 21 grudnia 1976 roku w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Kombinat Dźwigów Osobowych „ZREMB” w Warszawie utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą: Warszawska Fabryka Dźwigów „Translift” – Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Warszawie.

 Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa są przedsięwzięcia o charakterze produkcyjnym, usługowym, handlowym i budowlano-montażowym, w szczególności:

 1. projektowanie, konstruowanie i wytwarzanie urządzeń transportu pionowego i poziomego, urządzeń transportu technologicznego oraz innych urządzeń elektrycznych,  elektronicznych i mechanicznych ogólnego przeznaczenia,
 2. instalowanie, konserwacja, naprawa, modernizacja i wymiana urządzeń, których mowa w pkt. 1.,
 3. sprzedaż wytwarzanych urządzeń i usług, o których mowa w pkt. 1 i 2 oraz innych towarów i usług, w tym również w pośrednictwie,
 4. eksport i import urządzeń i usług, o których mowa w pkt. 1 i 2 oraz innych towarów i usług a także prowadzenie składów celnych i magazynów konsygnacyjnych

Organem założycielskim przedsiębiorstwa i sprawującym nad nim nadzór był Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a następnie Wojewoda Mazowiecki.

 • Od dnia 01 marca 2011r., aktem komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego z dnia 31.12.2010 roku,  Warszawska Fabryka Dźwigów „Translift” – Przedsiębiorstwo Państwowe, zostało przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Warszawska Fabryka Dźwigów „Translift” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu.


Opublikował: Tomasz Kuzański
Publikacja dnia: 06.07.2011
Podpisał: Tomasz Kuzański
Dokument z dnia: 06.07.2011
Dokument oglądany razy: 5 021